Thông báo của Ủy Ban MTTQVN xã Tây Giang về kết quả hiệp thương lần thứ 3 thỏa thuận lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026
Ngày 24/04/2021

Thực hiện luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND , nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQQLT- CP-UBTVQH- CTUBTWMTTQVN ngày 15 tháng 1 năm 2021 giữa ủy ban thường vụ quốc hội , chính phủ và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam , Thông tri số 13/TT - MTTW- BTT ngày 19/01/2021 của ban thường trực ủy ban trung ương mạt trận tổ quốc Việt Nam. Hướng dẫn số 28/HD- MTTQ- BTT, ngày 29/01 của ban thường trực ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Bình hướng dẫn mặt trận tổ quóc Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu quốc hội kjoas XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Qua hai bước hiệp thương và hai bước tiếp xúc cử tri nơi cư trú , nơi công tác của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 2026. Ngày 14/4/2021 Thường trực ủy ban MTTQ xã tổ chức xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026. Trước đó , ngày 18/03/2021 , hội nghị  hiệp thương lần thứ 2 đã lập danh sách sơ bộ 47 người ứng cử đại biểu HĐND xã , nhiệm kỳ 2021 -2026. Đến ngà 10/04/2021 đã có 5 ứng viên xin rút không úng cử với những lý do khác nhau.

Với 42 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 -2026 hội nghị biểu quyết 42 người đạt tỷ lệ 100% đại biểu nhất trí. Từ kết quả biểu quyết như trên , hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 42 người ứng cử đại biểu HĐND xã , nhiệm kỳ 2021- 2026 

Tin liên quan